Besproken op de gemeenteraad van 21 juni 2017 - Discuté au conseil communal du 21 juin 2017

Op de laatste gemeenteraad voor de zomervakantie stonden een aantal belangrijke punten op de agenda. Een kort overzicht.

Oprichting tweede (!) Nederlandstalige gemeenteschool

Vanaf 1 september 2018 stelt de gemeente 125 extra onderwijsplaatsen ter beschikking in de tweede Nederlandstalige gemeenteschool. De school situeert zich op de site Van Oost en heeft de hoofdingang op de Navezstraat. De school Paviljoen (werktitel) zal starten met een kleuterschool en eerste leerjaar. De daarop volgende schooljaren groeit de school elk jaar met één klas tot aan het zesde leerjaar.

Aan de gemeenteraad werd gevraagd de oprichting van deze school principieel goed te keuren.

Subsidies voor Nederlandstalige verenigingen

In totaal stuurden 22 Nederlandstalige verenigingen een Schaarbeek een subsidieaanvraag in, die we voor een totaalbedrag van € 21.050 konden steunen. Het gaat om ouderverenigingen van de basisscholen, sport-, senioren-, jeugd en socioculturele verenigingen. De gemeenteraad gaf haar goedkeuring.

Gezonde gemeentelijke financiën

Het college stelde de rekeningen van 2016 voor met een boni van meer dan 6 miljoen euro: € 6 054 081,13.

Dat brengt het gecumuleerde resultaat op + € 1 302 348,32. Hoe komt dat ? De uitgaven waren lager dan voorzien; zowel wat betreft personeel- als werkingskosten. Daarnaast kende de gemeente ook enkele uitzonderlijke inkomsten. Ook de toekomst van de gemeentelijke financiën ziet er dankzij het goede beheer rooskleurig uit. Dat betekent dat we nog meer kunnen investeren in onderwijs, openbare ruimte, cultuur, … 

 

Le dernier conseil communal avant les vacances d’été avait à l’ordre du jour un certain nombre de points importants. Voici un bref aperçu.

Création de la deuxième (!) école communale néerlandophone

La commune offrira 125 places de plus dans sa deuxième école néerlandophone communale à partir de septembre 2018. Cette école se situera sur la site Van Oost, avec son entrée principale sur la rue Navez. L’école Paviljoen (nom provisoire) commencera avec un section maternelle complète et une première classe primaire. Chaque année scolaire l’école grandira d’une classe.

Le conseil communal a été demandé de donner son accord de principe pour la création de cette école.

Subventions pour les associations néerlandophones

Au total, 22 associations néerlandophones ont envoyé une demande de subvention à la commune de Schaerbeek, pour lesquelles nous pourrons apporter un soutien pour un montant total de € 21.050,-. Il s’agit des associations socioculturelles, des parents d’élèves, de sport, des seniors et des jeunes. Le conseil communal a donné son accord.

Finances communaux saines

Le collège a présenté les comptes de 2016, avec un boni de € 6.054.081,13. Cela apporte un résultat cumulé de € 1.302.348,32. Comment ? Les dépenses ont été inférieures aux prévisions, tant en personnel qu’en fonctionnement. La commune a également profité des revenus exceptionnellement plus hauts que prévu. L’avenir des finances communales semble aussi prometteur grâce à la bonne gestion. Cela veut dire que nous pouvons investir davantage dans l’enseignement, l’espace public, la culture, …

Tags: