Gelijke Kansen

Het bestuursakkoord 2012-2018 beoogt een transversale aanpak van de gelijkheid van mannen en vrouwen. Er zijn twee diensten werkzaam op het vlak van Gelijke Kansen. Enerzijds is er het Vrouwenhuis en anderzijds is er de dienst Gelijke Kansen die valt onder Specifieke Diensten. 

 

De gemeente engageert zich in het bestuursakkoord 2012-2018 om “deze problematiek transversaal aan te pakken in alle gemeentelijke activiteiten, of het nu gaat om sportbeoefening, beroepsopleiding of HR‐beheer”. Het beleid Gelijke Kansen richt zich op een evolutie binnen de eigen gemeentediensten en het maximaliseren van het potentieel van het Vrouwenhuis met twee internationale hoogdagen als kers op de taart.

 

  • Twee maal per jaar wordt internationaal aandacht gevraagd voor de vrouw. Ook Schaarbeek viert de Vrouwendag op 8 maart. In het najaar zetten we de ‘Stop geweld’ -initiatieven in de kijker met een heuse Mannenmars op 25 november waarbij we partnerschap aangaan met de gemeentelijke preventiediensten en met de politie.

 

  • Een dagelijks gender-vriendelijk beleid is de doelstelling bij de lancering – najaar 2013 - van het concept ‘gender mainstreaming’ bij verschillende gemeentelijke diensten. Naast het fysieke onderscheid tussen mannen en vrouwen zijn er immers omgevingsfactoren die bepalend zijn voor de ruimte die aan beide ‘genders’ gegeven wordt om zich te ontplooien. Bij aanvang worden vijf departementen doorgelicht die ons een idee geven van wat de gemeente nu al doet op dit vlak om te resulteren in een oplijsting van goede voorbeelden. Na deze studie kunnen in 2014 concrete doelstellingen uitgewerkt worden, bruikbaar voor alle diensten. Niet onbelangrijk hierbij is het luik ‘gender budgetting’ aangezien financiële keuzes in het beleid een verschillende impact kunnen hebben op vrouwen en mannen.

 

  • Het Vrouwenhuis wordt gezien als een sociaal-culturele dienst die enkele jaren geleden gehuisvest werd in een mooi gerenoveerd rijhuis in de Josafatstraat. De missie van deze dienst is het emanciperen van de doelgroep vrouwen. Dit steunt op drie peilers: professionele ontwikkeling, socio-culturele vereniging, ondersteuning van vrouwen geconfronteerd met (echtelijk) geweld. Het koppelen van sociale en culturele ontmoetingen aan de opdracht ‘stop geweld op vrouwen’ is succesvol gebleken en wordt verder gezet. Vrouwen ontmoeten elkaar en komen uit hun isolement dank zij het aanbod van creatieve ateliers, gymlessen, een cursus zelfverdediging, … De komende jaren willen we extra inzetten op vorming en professionele ontwikkeling. Dit betekent dat de cursussen alfabetisering en het geven van fietslessen wordt uitgebreid met cursussen taalvorming, vorming voor startende onderneemsters, … Het Vrouwenhuis is elke weekdag open en ontvangt dagelijks 50 tot 100 vrouwen voor activiteiten, vragen om informatie of doorverwijzing.

 

  • Het bestuursakkoord wil “vrouwenverenigingen ondersteunen door lokalen ter beschikking te stellen tegen een bescheiden prijs”. Naast haar eigen programmatie stelt het Vrouwenhuis haar infrastructuur ter beschikking van derden.

 

  • Ondersteuning van maatschappelijk engagement is er ook op de Adviesraad Gelijkheid Vrouwen-Mannen die minstens twee keer per jaar samen komt. De Adviesraad is een forum waar tientallen verenigingen ervaringen uitwisselen en is tegelijk een boeiend klankbord bij het bespreken van de gemeentelijke beleidskeuzes.

 

  • De werking van het Vrouwenhuis wordt voor ongeveer twee derde gefinancierd door het Federaal Grootstedenbeleid. Nieuwe initiatieven gelijke kansen worden geïnitieerd door het kabinet. We zijn zo in de mogelijkheid om in te schrijven op specifieke projecten die kunnen rekenen op een aanzienlijk bedrag aan subsidies, onder meer van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De gemeentelijke financiering heeft zeker in dit beleidsdomein een hefboomeffect.

 

Actueel

L’échevine Adelheid Byttebier a mis l’accent sur la lutte contre le harcèlement et les stéréotypes

Depuis sa nomination comme échevine de l’égalité des chances, Adelheid Byttebier (Groen) essaie, avec le peu de moyens qu’on lui alloue, de développer une politique plus égalitaire entre femmes et hommes. Au menu, gender...

Michaël en Ahmed zijn de enige mannen in de kinderopvang van GBS De Kriek en crèche La Petite Ourse in Schaarbeek. Ze zijn duidelijk geen stereotypes. Met hun getuigenissen en de verdeling van een ludiek slabbetje, gaat schepen Adelheid Byttebier (Groen) op zoek naar nog meer mannen die de clichés ontkrachten. “De strijd voor een gelijkwaardige samenleving moeten we voeren met...

Schaarbeek zet kinderverzorgers Michaël en Ahmed vandaag in de bloemetjes. Zij zijn de enige twee mannen die werken in de kinderopvang van GBS De Kriek en in crèche Le Petit Ours.

Kinderverzorger Michaël Treckels kreeg van schepen Adelheid Byttebier een kinderslabbetje cadeau als bedanking. Ook aan de schoolpoort werden slabbetjes uitgedeeld aan papa's om hen warm te...

Pagina's